AVW

Privacybeleid

Informatieverstrekking door de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokken persoon bij het verkrijgen van persoonsgegevens

  1. De ontvangen persoonsgegevens werden verkregen door:

Toi mon endo

  1. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) de betrokkene heeft toestemming gegeven, of

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of

(c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de vzw Toi mon endo rust, of

(d) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen om zaken te doen.

3.1 De vzw Toi mon endo maakt gebruik van de haar ter beschikking gestelde gegevens  om de betrokken personen in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en producten aangeboden door de vzw Toi mon endo. Door je gegevens aan ons te verstrekken, geef je aan dat je akkoord gaat dat wij de gegevens kunnen gebruiken om telefonisch of per e-mail contact met jou op te nemen met betrekking tot producten van de vzw Toi mon endo. De vzw Toi mon endo gebruikt passende, relevante gegevens die beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3.2  De vzw Toi mon endo verbindt zich ertoe om deze persoonsgegevens nooit te gebruiken of om ze door te geven aan derden voor andere doeleinden dan de optimalisatie en verbetering van de producten en diensten die worden aangeboden door de vzw Toi mon endo als onderdeel van haar missie.

4. De persoonsgegevens zijn bedoeld voor de diensten van de vzw Toi mon endo bij de uitvoering of ondersteuning van de dienst die door de betrokkene wordt gebruikt.

5.1 De persoonsgegevens worden bewaard tijdens de periode gedurende dewelke de betrokkene de dienst of producten van de vzw Toi mon endo gebruikt en totdat de betrokkene de dienst stopzet.

5.2 Na deze periode worden de persoonsgegevens bewaard  voor archiveringsdoeleinden, in het algemeen belang. Hiertoe implementeert de vzw Toi mon endo technische en organisatorische maatregelen om met name de naleving van het principe van dataminimalisatie te waarborgen.

6. De betrokkene heeft het recht om de vzw Toi mon endo te vragenom rectificatie of wissing van persoonsgegevens, de beperking van hun verwerking, en om zich te verzetten tegen de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden.

7.1 In het geval dat de gegevensverwerking gebaseerd is op de toestemming van de betrokkeneheeft de betrokkene het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken door de vzw Toi mon endo te vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten op basis van de toestemming die werd gegeven vóór de intrekking ervan. dit. Een eenvoudig verzoek naar hello@toimonendo.com volstaat.

7.2 De vzw Toi mon endo reageert zo snel mogelijk op dit verzoekvoor zover deze verwijdering geen schending inhoudt van de wettelijke verplichting die de behandeling vereist waaraan de vzw Toi mon endo onderworpen is. Verwijdering is niet mogelijk wanneer de verwerking gerechtvaardigd is op grond van het algemeen belang in het domein van de volksgezondheid.

7.3 Wanneer de vzw Toi mon endo de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen, neemt de vzw Toi mon endo,  rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

8. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een controleautoriteit Voor België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL:https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)

9.1 Indien de verwerking gebeurt op basis van de verwerkingsgronden opgenomen in artikel 2.2, dan is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten waarin het van regelgevende of contractuele aard is. De betrokkene is verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

9.2 Als de betrokkene de persoonsgegevens niet verstrektkan hij/zij geen gebruikmaken van de betreffende diensten die worden aangeboden door de vzw Toi mon endo.

10. Wanneer de vzw Toi mon endo van plan is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de vzw Toi mon endo de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Retourbeleid

De vzw Toi mon endo aanvaardt geen retour van producten.